1. Prijava

Podnošenjem Prijedloga projekta na web stranicu Quarry Life Award (http://www.quarrylifeaward.com/) podnosite aplikaciju da učestvujete u takmičenju HeidelbergCementa pod nazivom Quarry Life Award. Time se slažete sa Uslovima i pravilima i pristajete biti uključeni u Takmičenje koje je predmet ovih Uslova i pravila, kako je navedeno u tekstu dole.

2. Definicije

“Takmičenje” znači oboje i nacionalno i globalno takmičenje za nagradu na konkursu Živi svijet kamenoloma.

“Takmičar(i)” podrazumijeva osobu ili grupu osoba, koje rade na jednom prijedlogu, koje učestvuju u Takmičenju.

 “Finansijska podrška” podrazumijeva sredstva koja obezbjeđuje HeidelbergCement radi djelimičnog pokrivanja troškova koji se odnose na istraživačku fazu projekta. Nacionalni koordinator za nagrade pojedinačnog Nacionalnog takmičenja odgovoran je da obezbijedi taj iznos Takmičaru. Iznos isključivo određuje HeidelbergCement.

“Međunarodno takmičenje” podrazumijeva takmičenje koje je opisano u poglavlju 8.

“Pobjednici međunarodnog takmičenja'” predstavljaju odabrane pobjedničke Takmičare (pobjednici u svakoj od pet kategorija i jedan osvajač glavne nagrade, kako je opisano u poglavlju 11.2) na Međunarodnom takmičenju.

“HeidelbergCement” znači oboje HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Germany) i CBR Cementbedrijven N.V. 185 Chaussee de la Hulpe, Brussels 1180, Belgium.

“Žiri” znači ili međunarodni ili nacionalni žiri, kao što je opisano u poglavlju 7. ovih Uslova i pravila.

“Nacionalno takmičenje” predstavlja takmičenje unutar svake zemlje ili grupe zemalja (ako je primjenljivo) kao što je navedeno u poglavlju 6.

“Pobjednici nacionalnog takmičenja” predstavljaju izabrane pobjedničke takmičare koji su rangirani prvim, drugim i trećim mjestom nacionalnog takmičenja.

“Nagrada (nagrade)” znači novčana nagrada koja se dodjeljuje pobjednicima Nacionalnog i Međunarodnog takmičenja.

“Prijedlzi projekata” označava početne prijedloge projekata koje dostavljaju Takmičari radi učešća u Takmičenju (opisano u Kako učestvovati) 

“Izvještaji o projektu” predstavljaju izvještaje o projektu koji dostavljaju oni Takmičari čiji je Prijedlog projekta odabran među Pet najboljih prijava u njihovoj zemlji (kao što je to opisano u Kako učestvovati).

“Kamenolom” ili “Kamenolomi” označavaju bilo koje zemljište ili lokaciju u vlasništvu HeidelbergCementa ili njegovih poslovnica koje učestvuju u Takmičenju.

“Uslovi i pravila” predstavljaju uslove i pravila navedene ovdje.

“Pet najboljih prijava” ima značenje opisano u poglavlju 7.7.

3. Pravo učešća

3.1 Učestvovati mogu pojedinci ili timovi.

(a) Timovi mogu učestvovati u samo jednom Nacionalnom takmičenju, moraju imenovati glavnu kontakt osobu, a svi članovi tima moraju biti podobni da učestvuju shodno ovim Uslovima i pravilima. 
(b) Pojedinac može učestvovati u samo jednom Nacionalnom takmičenju, bilo pojedinačno ili kao dio tima. Pojedinci ne mogu učestvovati u dva takmičenja. 

3.2 Saradnja sa fondacijama treće strane i nevladinim organizacijama je dozvoljena, međutim ova saradnja mora biti obznanjena prilikom prijave.

3.3 Zaposlenici HeidelbergCementa i njegovih podružnica ne mogu učestvovati.

4. Prijedlog projekta i Izvještaj o projektu

4.1 Prijedlog projekta mora biti (i) takav da ga je moguće realizovati u vremenskom periodu od aprila do septembra 2016, (ii) dostavljen na razmatranje najkasnije do 1. marta 2016. i (iii) usuglašen sa instrukcijama datim u Kako učestvovati.

4.2 Izvještaj o projektu mora biti (i) podnesen do 30.septembra 2016. i (ii) usuglašen sa instrukcijama datim u Kako učestvovati. 

4.3 Ukoliko pojedinac(i) ili timovi već rade na nekom projektu biodiverziteta koji je završen ili započeo prije početka takmičenja, neće moći sudjelovati u Takmičenju sa takvim projektom. Međutim, ako je isti projekt naknadno proširen ili razvijen u 2016. Godini radi uključenja novog aspekta biodiverziteta, onda taj novi aspekt može biti prihvatljiv za takmičenje, isključivo prema procjeni HeidelbergCementa.

4.4 HeidelbergCement će pregledati sve podnesene Prijedloge projekata i Izvještaje o projektima, ali svaki podnesak koji nije u skladu sa ovim Uslovima i pravilima može biti odbačen, isključivo prema procjeni HeidelbergCementa.

5. Kako učestvovati

5.1 “Kako učestvovati” odnosi se na instrukcije za takmičenje Quarry Life Award i može se pogledati ovdje.

5.2 Premda će HeidelbergCement nastojati ne mijenjati instrukcije Kako učestvovati tokom Takmičenja, moguće je da će biti potrebno promijeniti, prilagoditi ili ukloniti postojeća te uvesti neka nova pravila. Stoga, HeidelbergCement zadržava pravo povremene izmjene instrukcija Kako učestvovati ukoliko se ukaže potreba za tim. Od presudne je važnosti je da se Takmičari, prije prijavljivanja, upoznaju sa instrukcijama Kako učestvovati kako bi postupali u skladu sa njima.

6. Nacionalna takmičenja

6.1 Svaki Takmičar može uzeti učešća na samo jednom (1) Nacionalnom takmičenju.

6.2 Svaki Kamenolom koji sudjeluje bit će deklarisan prema pripadnosti određenom Nacionalnom takmičenju i svaki Prijedlog projekta mora se odnositi na Kamenolom ili Kamenolome u samo jednom (1) Nacionalnom takmičenju.

6.3 Nacionalno takmičenje na koje Takmičar (Takmičari) prijavljuje svoj Prijedlog projekta određeno je Kamenolomom na kojem je zasnovan Prijedlog projekta. Mjesto prebivališta ili nacionalnost Takmičara nisu bitni za određivanje kojem Nacionalnom takmičenju pripada Prijedlog projekta.

6.4 Pobjednike Nacionalnog takmičenja proglasit će Nacionalni žiri.

6.5 Nacionalno takmičenje može obuhvatiti nekoliko zemalja u jedno(1) takmičenje. HeidelbergCement zadržava pravo da objedini nekoliko Kamenoloma iz različitih zemalja u jedno (1) Nacionalno takmičenje. Nagrade će biti uručene samo po Nacionalnim takmičenjima, a ne za svaku zemlju unutar Nacionalnog takmičenja.

7. Žiri

7.1 Zadatak svakog nacionalnog Žirija biće da donese odluke o pobjednicima Nacionalnih takmičenja.

7.2 Pri vijećanju, Žiri će se voditi ''kategorijama' i 'Ocjenjivanjem'' kako je opisano u Kako učestvovati. Međutim, nezavisno od toga, Žiri može uzeti u obzir i druge kriterije koje smatra relevantnim.

7.3 Imenovanje, nadgledanje i gdje je potrebno promjena Žirija je u potpunoj nadležnosti HeidelbergCementa.

7.4 Nacionalni Žiri će biti izabran za svako Nacionalno takmičenje. Članovi nacionalnog Žirija mogu biti eksperti za oblast biodiverziteta sa specifičnim znanjem o specifičnim pitanjima regionalnih staništa i vrsta, HeidelbergCementovi rukovodioci radi poslovne perspektive, kao i druge osobe koje HeidelbergCement odluči angažovati. Članovi nacionalnog Žirija moraju imati dobro znanje lokalnog i engleskoj jezika. 

7.5 Za Međunarodno takmičenje formirat će se međunarodni Žiri koji će odabrati Pobjednike međunarodnog takmičenja.

7.6 Svaki žiri će imati slobodu da odabere metode i postupak rada koje će slijediti pri svom prosuđivanju. Žiri ima pravo donijeti odluku na način koji se čini najpodesnijim. Svakom Žiriju će biti dostavljeni vodiči i instrukcije ali nisu obavezni da slijede samo njih.

7.7 Svaki nacionalni žiri će u martu 2016. godine, odabrati pet najboljih Prijedloga projekata kojima se odobrava istraživački rad („Pet najboljih prijava“). Pet najboljih prijava će imati pravo na Finansijsku podršku za troškove projekta. Svih Pet najboljih prijava će biti objavljeno istog mjeseca.

7.8 Svaki Žiri će u novembru 2016. godine, dodijeliti nagradu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto pojedincima ili timovima za koje su ocijenili da imaju najbolji prvi, drugi i treći projekat na Nacionalnom takmičenju. Samo prijave prihvaćene za istraživački rad pod 7.7. će biti razmatrane na ovom nivou.

8. Međunarodno takmičenje

8.1 U cilju učešća na Međunarodnom takmičenju, Pet najboljih prijava na Nacionalnom takmičenju će morati dostaviti svoj Prijedlog projekta na engleskom jeziku (ukoliko već nije na engleskom jeziku).

8.2 Međunarodni Žiri će ocjenjivati svaku od Pet najboljih prijava kojima je odobren istraživački rad u okviru svakog Nacionalnog takmičenja. Međunarodni žiri će do kraja decembra 2016. godine proglasiti Pobjednike međunarodnog takmičenja.

9. Komunikacija

Samo će podnosioci Pet najboljih prijava iz svake države biti izričito kontaktirani. Samo će Pobjednici nacionalnih takmičenja i međunarodnog takmičenja biti direktno obaviješteni. HeidelbergCement će nastojati da obavijesti sve učesnike o tome da li je njihov prijedlog zadovoljavajući ili ne.

10. Diskvalifikacija

10.1 Bez ograničavanja uopštenosti bilo kog drugog člana u ovim Uslovima i pravilima, tačke 5.3, 6.2. i 6.3. su pravila zbog kojih Takmičar može biti diskvalifikovan iz takmičenja.

10.2 Odgovorno osoblje će na posebnom sastanku takmičarima prezentovati specifična pravila zaštite na radu prije nego što počnu rad u određenom Kamenolomu. Svi Takmičari se obavezuju da će se pridržavati svih propisa kompanije u vezi zaštite na radu koji su na snazi na toj lokaciji kao i ostalih uslova predstavljenih tokom tog sastanka. Bilo koji Takmičar koji se ne pridržava propisa i regulative o zaštiti na radu bit će odmah diskvalifkovan.

10.3 Svaki Takmičar koji koristi Finansijsku podršku projektu u druge svrhe osim u vezi Takmičenja bit će diskvalifikovan isključivo prema procjeni HeidelbergCementa i obavezan da vrati sredstva ili dio sredstava, prema procjeni HeidelbergCementa.

10.4 Diskvalifikovani Takmičar ne može dobiti nagradu.

10.5 Takmičar za koga se u periodu od jedne (1) godine od dana objavljivanja Nagrade utvrdi da je u vremenu takmičenja postojao osnov za njegovu diskvalifikaciju, isti će biti retroaktivno diskvalifikovan isključivo na osnovu procjene HeidelbergCementa. Ovo može uključivati oduzimanje Nagrade i obavezu vraćanja svih Nagrada i Financijske podrške. Ovo pravo se primjenjuje isključivo na osnovu procjene HeidelbergCementa.

11. Nagrade

11.1 Pobjednici nacionalnih takmičenja će primiti slijedeće novčane nagrade:

  • 1. mjesto: 5.000 eura
  • 2. mjesto: 3.000 eura
  • 3. mjesto: 1.500 eura

11.2 Pobjednici međunarodnog takmičenja, osim nagrada osvojenih na nacionalnim takmičenjima, će dobiti još i dole navedene novčane nagrade. Nagrade u iznosu od 10.000 eura biće dodijeljene za svaku od sljedećih kategorija:

  • Istraživanje staništa i vrsta
  • Upravljanje biodiverzitetom
  • Obrazovanje i širenje informiranosti
  • Izvan granica kamenoloma
  • Studentski / Učenički projekat (mogu se prijaviti samo učenici osnovnih i srednjih škola i studenti preddiplomskog strudija) 

Jedna Glavna nagrada u iznosu od 30.000 eura biće dodijeljena sveukupno najboljem projektu.

11.3 Za kvalifikaciju za nagradu „Studentski / Učenički projekat“ svi pojedinci moraju biti na preddiplomskom nivou ili niže, dok studenti na magistarskom (master) i doktorskom studiju, kao ni profesori ne smiju raditi na prijedlogu. Studenti mogu dobiti smjernice i povratne informacije od svojih profesora i instruktora, ali sav rad mora biti isključivo rad studenata. Ukoliko HeidelbergCement procijeni da podnešeni rad prijedlog ili izvještaj nije djelo studenta, takav rad neće moći dobiti nagradu.

11.4 Nacionalni koordinator će u saradnji sa pobjednicima odlučiti kako će se sredstva raspoređivati.  U slučajevima gdje euro nije zvanična valuta države, sredstva će biti pretvorena u valutu dotične zemlje.

11.5 Novac od nagrade bit će isplaćen unutar dva mjeseca od obavještavanja Takmičara.

12 Intelektualno vlasništvo i prava objavljivanja

12.1 Prijavljivanjem za učešće u Takmičenju, Takmičar eksplicitno izjavljuje i daje garanciju da su sve komponente njegovog prijedloga, projekta i finalnog izvještaja:

(i) originalno djelo i

(ii) da ne krše prava intelektualnog vlasništva uključujući autorska prava, zaštitni znak, ''znanje kako'' (know how), trgovačke tajne ili patente niti bilo koje drugo pravo privatnosti i objavljivanja druge osobe, ili bilo koje drugo pravo treće strane. Bilo kakvo kršenje prava intelektualnog vlasništva ili plagiranje tuđeg rada u bilo kom obliku biće osnova za trenutačnu diskvalifikaciju i gubljenje prava na bilo kakvu nagradu ili priznanje ili Nagrade.

(iii) Sva intelektualna i industrijska prava u svakoj prijavi zadržavaju Takmičari, ali svi fizički i elektronski podnesci predati HeidelbergCementu postaju vlasništvo HeidelbergCementa i ne vraćaju se poslije Takmičenja. Ovo uključuje Prijedlog projekta, Izvještaj o projektu ili druge prijave koje se diskvalifikovane zbog razloga navedenih u ovim Uslovima i pravilima. 

(iv) Podnošenjem prijedloga, Takmičari daju HeidelbergCement kompaniji i njenim podružnicama neograničeno pravo i dozvolu objavljivanja, upotrebe, korištenja, kopiranja, mijenjanja, distribucije i javnog izlaganja njihovog Prijedloga projekta, Izvještaja o projektu i drugih prijava (i sve informacije uključene u ove prijave) u bilo koje svrhe, uključujući izlaganje na web stranicama HeidelbergCement kompanije i njenih podružnica, bez ikakve atribucije ili kompenzacije Takmičaru osim mogućnosti da Žiri može dodijeliti Nacionalnu ili Internacionalnu nagradu Takmičaru.

(v) Svi učesnici prihvataju da HeidelbergCement kompanija i njene podružnice mogu koristiti rezultate istraživanja sadržane u njihovim prijedlozima projekata i konačnim istraživačkim projektima za vlastitu implementaciju od strane HeidelbergCement kompanije bez ikakve atribucije ili kompenzacije učesniku.

12.2 Sav materijal koji Takmičari dostavljaju (upload) na web lokaciju mora biti bez virusa, špijunskog softvera ili sličnih elektronskih programa koji mogu prouzrokovati štetu na drugim sistemima ili narušiti zakone povjerljivosti.

12.3 Takmičari prihvataju nadoknaditi štetu HeidelbergCement kompaniji nastalu zbog dostavljanja materijala opisanog u tački 12.2. bez obzira da li je urađena svjesno ili nesvjesno.

13. Razno

13.1 HeidelbergCement zadržava pravo prenosa prava i obaveza navedenih u ovim Uslovima i pravilima na neku svoju podružnicu. HeidelbergCement može prenijeti neko ili sva svoja ovlaštenja iz ovih Uslova i pravila na fizičko lice ili lica koja djeluju kao zastupnici.

13.2 Bez obzira gdje je sjedište učesnika, ovi Uslovi i pravila podliježu pod jurisdikciju belgijskog zakonodavstva i nisu pod nadležnošću zemalja u kojima se odvijaju Nacionalna takmičenja.

14. Povjerljijvost i Google Analytics

Prihvatanjem ovih Uslova i pravila, također u potpunosti prihvatate i našu politiku povjerljivosti, koja se može naći u podnožju početne stranice web lokacije konkursa Živi svijet kamenoloma (Quarry Life Award website). Politika povjerljivosti je dio ovih Uslova i pravila, i njihovim prihvatanjem prihvatate i Politiku privatnosti HeidelbergCementa u zaštiti Vaših informacija.

Ove stranice koriste Google Analytics, uslugu analitike kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi „cookies“ – tekstualne datoteke smještene na vašem kompjuteru koji omogućavaju analizu načina na koji koristite ove web lokacije. Informacije pohranjene u cookie o Vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući Vašu IP adresu) prenose se na Google server u SAD-u gdje se pohranjuju. Google je svoj program poštivanja privatnosti u vezi primanja i zaštite ličnih podataka iz EU usaglasio sa U.S. Safe harbour programom. Google će ove informacije koristiti da analizira Vaše korištenje ove web lokacije, sačini izvještaj o aktivnostima na web lokaciji za web operatere i da pruži druge usluge koje se odnose na web lokaciju i upotrebu interneta. Kad je potrebno Google će također ove informacije proslijediti trećim stranama ukoliko se to zakonski traži ili ukoliko treće strane obrađuju ove podatke za potrebe Google kompanije. Google neće povezivati vašu IP adresu sa ostalim podacima koje ima Google. Možete odbiti da instalirate cookie odabirom odgovarajućih postavki u svom pregledniku, ali imajte na umu da ako to učinite postoji mogućnost da nećete moći koristiti sve funkcije ove web lokacije. Korištenjem ove web lokacije dajete pristanak da se obrade podaci o Vama koje prikupi Google na način i u svrhe opisane u tekstu gore.