U više od 1000 kamenoloma i kopova širom svijeta HeidelbergCement predano radi na upravljanju biodiverzitetom tokom i nakon eksploatacije tako što promovira visok nivo diverziteta lokalne flore i faune.

Quarry Life Award je naučno i obrazovno takmičenje HeidelbergCementa koje se odvija svake dvije godine na  nacionalnom i internacionalnom nivou. Cilj takmičenja je da se poveća informiranost o biloškoj vrijednosti na kamenolomima i da se pronađu novi načini za njeno poboljšanje.

Tokom protekle tri edicije takmičenja Quarry Life Award prijavljeno je više od 1100 projektnih prijedloga od čega je 269 odabrano da učestvuje u istraživačkoj fazi. Kroz ove projekte uključeno je skoro hiljadu istraživača i na hiljade zainteresiranih sudionika. Pobjednicima na nacionalnom i internacionalnom nivou tokom 3 edicije dodijeljeno je više od 750.000 eura.

4. edicija počinje u proljeće 2017. godine, a projekti će se moći prijaviti do novembra 2017. Period istraživanja trajat će od januara do septembra 2018.

-------------------------------------------

Quarry Life Award: 3. edicija (2016)

Svi mladi ljudi, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti preddiplomskog i diplomskog studija ili naučni istraživači se pozivaju da podnesu projektne ideje 1. marta 2016. godine. U svakoj zemlji će biti izabrano pet najboljih projektnih prijedloga, na osnovu dodane vrijednosti za prirodu i zajednicu koje ti prijedlozi nude, te na osnovu inovativnih aspekata, izvodljivosti, jačanja javne informiranosti i uključivanja što većeg broja interesnih grupa. Ovih pet projekata će se nastaviti implementirati kroz istražne, obrazovne i promotivne aktivnosti na manjoj skali  od aprila do septembra 2016. godine.  

Kako bi odabranim projektima pružio početnu podršku, HeidelbergCement učestvuje u troškovima projekta onoliko koliko je definirano u svakoj državi. Svaka tražena podrška treba biti uključena u prijedlog projekta.

Finalni projektni izvještaj u kojem su sumirani nalazi, rezultati i aktivnosti mora se predati do kraja septembra. Ocjenjivanje za novčanu nagradu zasniva se na ovom finalnom izvještaju, kao i radu na terenu.  Svi prihvaćeni projekti simultano će se takmičiti za nagrade na državnom i globalnom nivou. Najbolji projekti dobit će novčane nagrade koje na državnom nivou iznose 1.500, 3.000 i 5.000 eura, a na globalnom nivou 10.000 eura u pet kategorija i velika nagrada od 30.000 eura će biti dodijeljena najboljem projektu.

Istraživanje staništa i vrsta
Cilj: Povećati znanje o biodiverzitetu na kamenolomima kroz: 

 • Kartiranje, ispitivanje, naučne studije
 • Razvoj naučnih tehnika:

  • za poboljšanje tačnosti
  • za prikupljanje kvalitetnih podataka uz minimalne resurse

Upravljanje biodiverzitetoma
Cilj: Promovirati biodiverzitet na kamenolomima tokom i nakon procesa iskopavanja

 • Koncepti / metode / projekti rehabilitacije
 • Projekti povećanja biodiverziteta tokom proizvodnje
 • Projekti kojima se stvaraju novi životni prostori / staništa za biljke i životinje na industrijskoj zemlji
 • Optimizacija tehnika upravljanja i rehabilitacije

Obrazovanje i jačanje informiranosti
Cilj: povećati informiranost o važnosti biodiverziteta za društvo  

 • Obrazovni materijali i programi
 • Staze prirode

Izvan granica kamenoloma **Novo**
Cilj: Priroda nema granice, ma vrijednost biodiverziteta na kamenolomima jasno utiče okoliš koji okružuje kamenolom. 

 • Povezanost staništa, urbana ekologija, zelene zgrade / infrastruktura i mjere biodiverziteta
 • Zeleni mostovi, hoteli za insekte, kućice za gnijezda, sadnja na krovovima, urbano vrtlarstvo

Studentski / učenički projekat
Cilj: potaknuti mlade studente i učenike da proučavaju prirodu

 • Projekat može biti na bilo koju od gore navedenih tema
 • Isključivo za učenike osnovnih i srednjih škola i studente preddiplomskog studija

Svi učesnici se slažu sa propisima kompanije vezano sa zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Bilo koji tim ili pojedinac koji prekrši bilo koje pravilo sigurnosti bit će odmah diskvalifikovan.

Kako učestvovati