Projektni tim

Projekte mogu prijaviti pojedinci ili timovi. Dozvoljena je prijava samo jednog projekta po pojedincu ili vođi projekta. Svaki tim mora odrediti vođu projekta kao kontakt osobu za Quarry Life Award.  Vođa tima je odgovoran za dodavanje članova tima.

Zaposlenici HeidelbergCementa ne mogu učestvovati u takmičenju.  Mogu biti podrška nekom timu tako što će mu dati historijske činjenice o lokaciji, prethodna istraživanja i buduće planove za lokaciju.

Ukoliko neki pojedinac ili tim već radi na projektu na temu biodiverziteta u kamenolomu HeidelbergCementa koji je proveden ili je počeo prije početka takmičenja, takav projekat ne može biti prijavljen na takmičenje. Međutim, ukoliko se taj isti projekat naknado širi ili razvija novi aspekt biodiverziteta u 2016. onda se taj novi aspekt može prijaviti na takmičenje.

Prijedlog projekta: Rok za podnošenje je 1. mart 2016. godine

Odaberite kamenolom za svoj projekat.

Razvijte svoj prijedlog projekta oko jedne od dole navedenih tema.

 • Istraživanje staništa i vrsta
 • Upravljanje biodiverzitetom
 • Obrazovanje i širenje informiranosti
 • Izvan granica kamenoloma (NOVO)
 • Studentski / Učenički projekat (učenici osnovne ili srednje škole, studenti preddiplomskog studija)

Istraživački rad u okviru Projekta mora se obaviti u periodu od aprila do septembra 2016. godine. 

Prijedlog projekta mora se predati putem weba (online).  Pogledajte uslove za prijavu prijedloga projekata ovdje.

Jezik: Prijedlozi projekata se trebaju predati na engleskom i lokalnom jeziku. Engleski je neophodan radi učešća na međunarodnom takmičenju.

Nacionalni žiri će u svakoj državi odabrati Top pet prijedloga projekata. Takmičari će do kraja marta 2016. godine biti obaviještene ukoliko je njihov prijedlog prihvaćen.

Top pet prihvaćenih prijedloga postaju Projekti.

Projektni istraživački rad

Svaki projekat će imati projektnu stranicu na web lokaciji za objavu novosti, otkrića, video materijala i fotografija.

Projekti će dobiti malu finansijsku podršku od HeidelbergCementa kako je definisano u svakoj državi. Svaka zahtijevana podrška treba biti uključena u prijedlog projekta.

Sredstva se moraju isključivo koristiti za podršku projektu.

Odgovorno osoblje će na posebnom sastanku takmičarima prezentovati specifična pravila zaštite na radu prije nego što počnu rad u određenom Kamenolomu. Svi Takmičari se obavezuju da će se pridržavati svih propisa kompanije u vezi zaštite na radu koji su na snazi na toj lokaciji kao i ostalih uslova predstavljenih tokom tog sastanka. Bilo koji Takmičar koji se ne pridržava propisa i regulative o zaštiti na radu bit će odmah diskvalifkovan. (u slučaju tima, Vaš cijeli tim će biti diskvalifikovan, pa osigurajte da ste bezbjedni!).

Finalni izvještaj o projektu: Rok za podnošenje 30. septembar 2016.

Finalni izvještaj o projektu ne smije prelaziti 10 stranica + aneksi (diplomski ili magistarski, reference, lista vrsta, mape, crteži, slike).

Jezik: engleski plus lokalni jezik, engleski je obavezan radi takmičenja za međunarodne nagrade.

 • Sadržaj: Sažetak (max 1 stranica; max. 2 stranice za papire na lokalnom jeziku)
 • Uvod (max 0,5 stranice)
 • Ciljevi (max. 0,5 stranice)
 • Osnovne informacije (opis lokacije, za tekuće projekte neophodno je dodati sažetak aktivnosti završenih prije marta 2016.)
 • Metode: za naučne projekte neophodno je dati detaljan opis metoda korištenih za kartiranje i istraživanje. Za druge vrste projekata dovoljan je kratak opis aktivnosti poduzetih za elaboraciju projekta.
 • Rezultati: za naučne projekte neophodno je da se rezultati kartiranja i istraživanja pravilno predstave i razlikuju od argumentacije. Za druge vrste projekata neophodan je detaljan opis planiranih ili provedenih radova.
 • Argumentacija: za naučne projekte neophodno je da se rezultati argumentuju u odnosu na region/državu uz uzimanje u obzir drugih publikacija. Sve druge vrste projekata trebaju imati argumentaciju za i protiv uz ilustraciju iskustava. U jednom poglavlju treba biti opisano kako projekat dodaje vrijednost biodiverzitetu, društvu i kompaniji.
 • Zaključci: Izjava o mogućnostima uspjeha i prognoza buduće implementacije.

Ocjenjivanje projekta

Projektne ideje moraju biti u skladu sa smjernicama HeidelbergCement za biodiverzitet.  Jedinstvenost projektne ideje zajedno sa kreativnošću biće važni faktori u ocjeni projekta. Projekat također mora biti izvodljiv i realističan. Fokus se mora staviti na aspekte promocije biodiverziteta, povećanja znanja o biodiverzitetu, povećanja broja staništa i vrsta u kamenolomima i aspekte zaštite prirode. Projekat će se također ocjenjivati prema tome koliko daje podršku obrazovanju i obuci, uključenju interesnih grupa, i ukoliko su biološki podaci primjenljivi za bazu podataka HeidelbergCementa sa kalkulacijama indikatora i za razvoj Akcijskih planova za biodiverzitet.

Sve projekte simultano pregledaju članovi nacionalnog i međunarodnog žirija koji će odabrati projekte za nacionalne i internacionalne nagrade. Nacionalni pobjednici proglasit će se u novembru, a međunarodni u decembru 2016. godine.

Više informacija?

Kliknite ovdje da kontaktirate svog nacionalnog koordinatora za Quarry Life Award.
Kontaktirajte nas
Registrirajte se odmah