During the six-month research in the area of the Ribnica quarry, performed in 2012 by the members of the Ornithological Society "Naše ptice", 76 bird species were registered. Since the birds are the best indicators of the overall state of the environment, it is necessary to repeat the researches and gather the additional information on bird fauna of Ribnica quarry and its immediate surroundings, in order to create the basis for bird monitoring programs, their protection and public education about the natural values ​​of this area. The monitoring should enable the proper planning of the future operations within the quarry, without endangering bird habitats and survival in the area.
The project will include daytime and nighttime surveys (direct observation, identification by calls and sounds), and the development of document on status of this area's bird fauna. The special attention will be given to the species included in Annex I of the Birds Directive and Annexes II and III of the Bern and Bonn conventions. As the practical part of the bird protection, it is planned to set up the nesting boxes and bird houses in the vicinity of the quarry.

Tokom šestomjesečnih istraživanja na području kamenoloma Ribnica, koje su članovi Ornitološkog društva "Naše ptice" izvršili 2012. godine, zabilježeno je 76 vrsta ptica. S obzirom na činjenicu da su ptice najbolji pokazatelji ukupnog stanja okoliša, potrebno je u cilju razvoja monitoringa ponoviti posmatranja i dodatnim podacima o ornitofauni ovog prostora stvoriti osnove za program praćenja ptica, njihove zaštite i upoznavanja javnosti sa prirodnim vrijednostima ovog područja. Monitoring će za cilj imati mogućnost planiranja budućih zahvata na kamenolomu Ribnica, kako oni ne bi ugrozili opstanak ptica na ovom području i u njegovoj neposrednoj blizini.
Projekat će obuhvatiti dnevna i noćna istraživanja standardnim ornitološkim metodama (direktnim posmatranjem, identifikacijom na osnovu glasanja), nakon čega će biti napravljena studija o stanju ornitofaune na ovom prostoru. Posebna pažnja će biti obraćena na vrste koje se nalaze u Aneksu I Ptičije direktive i Aneksima II i III Bernske i Bonnske konvencije.
Kao praktični dio zaštite ptica planirano je postavljanje vještačkih gnjezdilišta (kućica) za dupljašice i poludupljašice u neposrednoj blizini kamenoloma.

 

 

 

Podijeli projekat