U skladu sa Studijom koju je 2013. Godine uradio BirdLife International u 425 eksploatacijskih područja u 20 Evropskih i zemalja Centralne Azije, na više od 153 eksploatacijskih područja je identificirano kao lokacije udaljene unutar 1 km od Natura 200 područja, ili Važnih područja za ptice (Important Bird Areas – IBA), ili nacionalno zaštićenih područja.

Na globalnoj skali 28% kamenoloma krečnjaka i 22% kamenoloma agregata kojima gazduje HeidelbergCement su locirani u područjima sa visokom biološkom vrijednošću.

Kako bi integrirao specifičnosti biodiverziteta svake lokacije u upravljanje kamenolomom, HeidelbergCement je 2009. godine razvio koncept Planova upravljanja biodiverzitetom. Pored toga, Grupa je također kreirala svoj set indikatora kako bi pomogla rukovodiocima kamenoloma da mjere i kontroliraju biodiverzitet prije, tokom i nakon perioda ekstrakcije.