Na prvi pogled intenzivna ekskavacija sirovih materijala izgleda kao da uništava prirodu i narušava biodiverzitet. Ipak, kamenolomi i šljunkare zapravo pružaju važna staništa biljkama i životinjama koje se sve više raseljavaju zbog razvoja u drugim područjima. Brojne naučne studije su pokazale da kamenolomi, šljunkare i drugi otvoreni kopovi mogu biti veoma vrijedni za zaštitu okoliša jer nude neuznemirena staništa za rijetke i zaštićene vrste.

Prije nego započne eksploatacijske aktivnosti na određenoj lokaciji, HeidelbergCement provodi procjenu uticaja na okoliš. Važan dio procjene je i dijalog sa različitim interesnim grupama kao što su organi upravljanja zaštitom okoliša, organizacije za zaštitu prirode i lokalne zajednice.

Tokom perioda ekstrakcije, HeidelbergCement potiče sve oblike promocije biodiverziteta. Putem adekvatnih mjera upravljanja biodiverzitetom (kao što su Planovi upravljanja biodiverzitetom), dobro planiranim operacijama ekstrakcije kojima se nastavlja kreiranje dinamizma u pejzažu i uzimajući sezone parenja u obzir, kao i kroz pravilnu obuku osoblja na kamenolomu, HeidelbergCement dokazuje da moderne aktivnosti ekstrakcije i promocija biodiverziteta mogu ići ruku pod ruku.

HeidelbergCement je prva kompanija u sektoru građevinskih materijala koja je implementirala smjernice promocije biodvierziteta u svojim kamenolomima kroz dosljedne standarde reklamacije i povrata prirodi. O svim oblicima upotrebe nakon završetka eksploatacije razgovaramo sa našim interesnim grupama, kao što je stvaranje prirodnih rezervata, poljoprivrednog zemljišta, šuma ili rekracijskih parkova, sve usmjereno na očuvanje ili čak povećanje lokalnog biodiverziteta. Vodič za biodiverzitet HeidelbergCementa je obavezan za sve naše pogone u Evropi. Adaptirana verzija služi kao dokument smjernica za naše pogone u Aziji.