Kamenolomi kao staništa

Tokom iskopavanja minerala mijenjamo prirodu i pejzaž. Naše aktivnosti iskopavanja obavljamo s najvećom mogućom brigom i uzimamo u obzir postojeći biodiverzitet na lokaciji. Zaista, mnoge životinje i biljke također imaju koristi od aktivnosti na kamenolomu zahvaljujući mnogobrojnim različitim staništima koja se razvijaju tokom trajanja aktivnosti na kamenolomu.

Ove ekološke niše nude životinjama i biljkama pribježište kakvo rijetko danas mogu naći van kamenoloma. Neke od takvih vrsta su: Bregunica čađavica, Pčelarica, Sova ušara i Sivi soko, Žuti mukač, Krastača kao i Pčelina kokica i druge rijetke vrste orhideja.

Prije nego što se neko područje raskrči radi iskopavanja, HeidelbergCement mora napraviti procjenu uticaja na okoliš. Detaljni plan za naknadnu upotrebu sastavni je dio procedure odobravanja i sadrži nove koncepte rehabilitacije i oprirodnjavanja. Kao rezultat očuvanja i stvaranja vrijednih staništa, promoviše se prirodna flora i fauna područja koje okružuje kamenolom.

Staništa sa jedinstvenim životnim uslovima

Kako bi se na pravi način provelo oprirodnjavanje i rehabilitacija kamenoloma važno je biti dobro upoznat sa pojedinačnim staništima i njihovim životnim uslovima. Mnogobrojna različita staništa u kojima se naseljavaju različite biljke i životinje mogu se podijeliti u sljedeće grupe: