Partnerstvo je ključ za uspješne koncepte moderne rehabilitacije. Saradnja sa interesnim grupama kao što su institucije za izdavanje dozvola, opšta javnosti i grupe za očuvanje prirode, gradi svijest za mogućnosti poboljšavanja biodiverziteta na kamenolomima.

Pored brojnih partnerstava koje su podružnice HeidelbergCementa izgradile na lokalnim/nacionalnim nivoima, HeidelbergCement je 2011. godine započeo evropsko partnerstvo sa organizacijom BirdLife International. Tokom 2014. godine ovo partnerstvo prošireno je na Afriku i Aziju. Zahvaljujući našoj uskoj saradnji, bili smo u mogućnosti da bolje ocijenimo naše uticaje i da prioritiziramo naše odgovore (kroz, na primjer, Planove upravljanja biodiverzitetom i zajedničke lokalne projekte). Zajednički provedene studije u Evropi, a nedavno i u Aziji i Africi, pomogle su nam da ocijenimo odnos u blizu 500 kamenoloma prema osjetljivim područjima u smislu biodiverziteta i kroz koje smo podcrtali potencijalne rizike i prilike.

Od 2012. godine potpisano je 16 projekata saradnje i partnerstva sa nacionalnim partnerima BirdLife organizacije te nekoliko drugih ugovora sa univerzitetima i nevladnimim organizacijama koje se bave zaštitom okoliša.

Pročitajte više:

Saradnja sa grupama „Roots & Shoots“ u okviru Jane Goodall Instituta u Tanzaniji

Tokom 2012 započeli smo projekat obrazovanja u lokalnoj zajednici u blizini naše tvornice cementa Dar es Salaam, u Tanzaniji. Na početku su učenici 8 škola naučili o „Zaštiti vrsta i promociji biološke raznolikosti“. Obuka je bila zasnovana na filozofiji Jane Godall pod nazivom Roots and Shoots. Projekat sada uključuje 22 škole. Kamenolom koji otprilike pokriva 200 hektara i još je djelimično aktivan sada se vraća prirodi i rasadnik pruža sadnice za neposredno okruženje škola. Više od 15.000 sadnica drveća već je zasađeno i one veoma brzo rastu u ovim klimatskim uslovima te također pomažu poboljšanju mikro klime oko škola i ponovnom unapređuju biodiverziteta. 

Biodiverzitet u Dobrom društvu

HeidelbergCement je članica inicijative „Biodiverziteta u dobrom društvu“ od 2008. godine. Ova inicijativa je pokrenuta tokom  9. Konferencije potpisnica Konvencije o biodiverzitetu (CoP 9). Cilj ove inicijative bio je da se intenzivira uključenost privatnog sektora ohrabrivanjem kompanija da uključe zaštitu i održivo korištenje biodiverziteta u svoje upravljačke sisteme i da podijele svoja pozitivna iskustva.

Nakon potpisivanja ove inicijative, 2009. godine je uslijedilo objavljivanje publikacije sa internim smjernicama za implementaciju Upravljanja biodiverzitetom u HeidelbergCementu, što je otvorilo put drugim kompanijama iz našeg sektora. Od tog vremena, naše operativne jedinice implementirale su mnogobrojne projekte u cilju uvođenja konzistentnih praksi upravljanja biodiverzitetom, značajnih indikatora i planova djelovanja.

Ova djelovanja i partnerstva će nastaviti da se razvijaju širom svijeta, tako da HeidelbergCement zapravo može pristupiti borbi protiv tekućeg gubitka biodiverziteta i biti vodeći u industriji u upravljanju biodiverzitetom.